Gebruiksvoorwaarden

De site njanja.be is beheerd door Marne bv, met maatschappelijke zetel te Kopstraat 346-348
2900 Schoten
BTW: BE 0755.641.381

 • Telefoon van contactpersoon: +32 (0)3 542 27 01
 • E-mail van contactpersoon: letsmeet@njanja.be

Njanja VZW en Marne BV

 1. Voorwerp en aanvaarding
  1. Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de toegang en het gebruik van de Website, de producten en de diensten van najnja.be.
  2. Elke persoon die de Website bezoekt ter informatie zonder over een account te beschikken, wordt beschouwd als een bezoeker.
  3. Elke persoon die interageert met de Website en over een account beschikt, wordt beschouwd als een Gebruiker.
  4. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de producten of diensten, aanvaardt de Gebruiker te zijn onderworpen aan deze voorwaarden.
  5. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de producten of diensten, aanvaardt de Gebruiker te zijn onderworpen aan deze voorwaarden.
 2. Toegang tot en gebruik van de dienst
  1. NjaNja.be is opgezet als een abonnementen dienst waarbij ouders  hun kind inschrijven en hun kind(eren) zo elke dag van een gezonde brooddoos voorzien op school. Ook het beheer van de projecten inzake de inzameling van fondsen (crowdfunding) en als een platform om ideeën en partners te vinden voor de uitvoering van de projecten (crowdsourcing).
  2. Er wordt een onderscheid worden gemaakt tussen de vennootschap Marne, die bestaat uit de brooddoos abonnementen dienst, die de gezonde brooddozen levert op de scholen, en de VZW Njanja die fondsen inzamelt ter voordele van lege brooddozen en kansarme kinderen voorziet van een gratis brooddoos op school.
  3. Marne handelt in opdracht van zijn Klant, behalve wanneer een technische noodzaak of een wettelijke verplichting hem oplegt op eigen initiatief te handelen.
  4. De toegang tot de website is alleen toegelaten onder voorbehoud van aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.
  5. Njanja en Marne hebben het recht deze voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een belangrijke wijziging zal er per e-mail een kennisgeving naar de Gebruiker worden gestuurd.
  6. Alle bijkomende regels en gedragslijnen maken integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker wordt dus aangeraden regelmatig de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen, die altijd op de Website terug te vinden zijn.
 3. Uw registratieverplichting
  1. Als de Gebruiker ervoor kiest een account op de Website aan te maken, verbindt hij zich ertoe waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige persoonlijke informatie te verstrekken. Als hij een Gebruikersnaam of andere identificatie(code) voor zijn account of pagina kiest, behoudt njanja zich het recht voor deze te verwijderen of te recupereren als de identificatiecode niet gepast is.
  2. De inschrijvingsgegevens en bepaalde andere informatie betreffende de Gebruiker worden voorgelegd aan het Privacybeleid, dat de Gebruiker aanvaardt.
  3. Minderjarigen jonger dan 13 jaar zijn niet gemachtigd om njanja te gebruiken, ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet.
  4. Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen de dienst alleen gebruiken met toestemming van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.
  5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geldigheid en het actuele karakter van de informatie die wordt verstrekt bij de aanmaak of het beheer van een Account.
  6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van zijn Accounts, terminals, wachtwoorden en verbinding. De Gebruiker neemt dan ook zijn verantwoordelijkheid voor elke activiteit die wordt uitgevoerd vanaf of via zijn Account.
 4. De inhoud van de site
  1. De elementen, diensten en functies die door Njanja ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker moeten worden gebruikt overeenkomstig de gegeven instructies en de documentatie.
  2. De Gebruiker aanvaardt dat de door Njanja voorgestelde functionaliteiten kunnen veranderen, wat betekent dat bepaalde functionaliteiten kunnen worden verwijderd en andere toegevoegd, zonder dat de Gebruiker daarmee een recht op toegang tot een functionaliteit of een bepaalde groep functionaliteiten heeft verworven.
 5. Inhoud van de Gebruiker
  1. Njanja en Marne behouden zich het recht voor de toegang tot het Platform te weigeren, een Account af te sluiten of content te verwijderen als een Gebruiker om het even welke geldende wet of om het even welke bepaling van de Voorwaarden schendt.
  2. De Gebruiker en kind gebruikt de brooddoos als een goed huisvader, met naleving van deze voorwaarden, de wetten en de goede zeden. Njanja wijst dan ook elke aansprakelijkheid af in geval van een ongepast gebruik of een gebruik dat strijdig is met de dienst.
  3. De Gebruiker verbindt zich ertoe om, bij het gebruik van de brooddoos dienst, geen illegale of frauduleuze informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde, of informatie die op welke manier ook de rechten van derden schaadt, te verspreiden. In deze veronderstelling en gezien de woorden die via het platform worden bewaard en gedeeld aan geen enkele voorafgaande controle worden onderworpen, kan Njanja niet aansprakelijk worden gesteld. Niettemin verbindt Njanja zich ertoe al het mogelijke te doen om een manifest onwettige content die onder zijn aandacht wordt gebracht, onbeschikbaar te maken, onder voorbehoud dat er wordt verwezen naar de bevoegde autoriteit.
 6. De rechten van de Gebruiker
  1. De Gebruiker verleent Njanja kosteloos het recht om, ten behoeve van de verlening van de diensten, alle informatie te gebruiken en te reproduceren die de Gebruiker meedeelt, ook als deze informatie elementen bevat die beschermd zijn door het Intellectuele- of industriële-eigendomsrecht.
  2. Voor de uitvoering van deze opdrachten verleent de Gebruiker Njnja een ad-hoclicentie op deze content.
  3. Meer in het algemeen verleent de Gebruiker Njanja het recht de gegevens te raadplegen om de dienst, onderhouds- en/of Supportwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
  4. Njanja zal de toestemming van de Gebruiker vragen voor elk commercieel gebruik.
  5. Het is voor de andere Gebruikers strikt verboden om het even welke content van een andere Gebruiker zonder toestemming te kopiëren.
 7. Commercieel gebruik en reclame
  1. Njanja VZW is bedoeld voor projecten inzake de inzameling van fondsen die geld inzamelen en opzet van acties dankzij de steun van een gemeenschap.
  2. De Gebruiker garandeert dat hij de wetgeving inzake reclame voor de desbetreffende operaties naleeft en dat hij geen enkele ongevraagde, niet toegelaten reclame maakt en/of zich niet bezondigt aan andere vormen van spam, chainmail, piramideoperaties, verboden wedstrijden of elke andere vorm van ongewenste benadering.
  3. Het gebruik van het platform met het oog op reclame of het te koop aanbieden van goederen of diensten voor commerciële doeleinden zonder toestemming van Njanja is verboden.
  4. Njanja behoudt zich het recht voor promotie te voeren voor evenementen, activiteiten, merken, … in verband met klanten of partners.
 8. Beveiliging
  1. Njanja beveiligt de content en het account van de Gebruiker, maar kan niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn de beveiligingsmaatregelen te omzeilen.
  2. De Gebruiker moet Njanja onmiddellijk op de hoogte brengen van elke ongeoorloofde transactie of elk gebruik van zijn account door onbevoegden.
 9. Links naar derden, sites en diensten
  1. Als de Gebruiker via njanja een Website, een dienst of content van derden bekijkt, dan doet hij dat op eigen risico en er wordt overeengekomen dat njanja geen enkele aansprakelijkheid heeft die voortvloeit uit uw gebruik of de toegang tot elke Website, dienst of content van derden.
 10. Intellectuele-eigendomsrechten
  1. Het Platform, de grafische interface, het logo en de broncode ervan, de teksten en afbeeldingen die erin zitten, de databases die eraan gekoppeld zijn, de bijbehorende softwarebibliotheken, … zijn beschermd door de Intellectuele-eigendomsrechten waarvan Njanja/Marne eigenaar is of zijn gedekt door de zakelijke geheimen waarvan Njanja eigenaar is.
  2. Njanja geeft toestemming aan scholen om logo’s en brochures op een correcte manier te gebruiken. Scholen en andere instanties dienen nooit deze te gebruiken zonder toestemming of buitenom de daarvoor bestemde doelen.
  3. Behoudens als dit uitdrukkelijk door Njanja en / of de Klant en/of de desbetreffende derde toegestaan is, is het de Gebruiker niet toegestaan werken die geheel of gedeeltelijk afgeleid zijn van elementen die op de site staan te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verspreiden of aan te maken. Het is hem dus niet toegestaan (en hij mag andere personen daar geen toestemming voor geven) een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of aan te maken, te reverse-engineeren of op elke andere manier trachten info of de broncode te achterhalen of op om het even welke manier elk recht te verkopen, in concessie te geven, in sublicentie te geven of over te dragen dat verbonden is aan de Website en/of de inhoud ervan.
 11. Betalingsdienst
  1. Voor de beveiliging van de elektronische overschrijvingen van fondsen en de goede uitvoering van de betaalopdrachten in het algemeen zijn uitsluitend de financiële instellingen die deze overschrijvingen beheren, verantwoordelijk.
  2. De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Njanja niet méér verbintenissen kan aangaan dan degene die worden aangegaan door zijn verlener van betaaldiensten. De Gebruiker moet kennis nemen van de algemene voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de betaaldiensten die hij gebruikt.
  3. Njanja kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, ongeacht of die het gevolg is van een fout, weglating, panne, disfunctie of laakbare handeling in verband met deze betaaldiensten die niet rechtstreeks aan hem zou toe te schrijven zijn.
  4. De Gebruiker moet kennis nemen van de algemene voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de betaaldiensten die hij gebruikt.
  5. Njanja kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker.
 12. Algemene bepalingen
  1. De Voorwaarden bevatten het integrale akkoord dat tussen de Partijen is gesloten en vervangt en annuleert elke communicatie en eerdere akkoorden betreffende het voorwerp daarvan.
  2. Als een artikel van deze voorwaarden, krachtens om het even welke toepasselijke wet of rechterlijke beslissing, geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of ontoepasselijk wordt verklaard, dan wordt dit artikel geacht er geen deel van uit te maken, zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid, de geldigheid of de toepasselijkheid van de rest van de Voorwaarden.
  3. Elke Partij doet al het mogelijke om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldig vervangend artikel dat, in de mate van het mogelijke, het economische evenwicht en de bedoeling van de Partijen behoudt zoals deze tot uitdrukking zouden komen in het verwijderde artikel.
  4. De niet-uitoefening of elke vertraging in de uitoefening van een door de Voorwaarden of door de wet voorzien recht of beroep vormt geen afstand van dit recht of beroep en verbiedt of beperkt de latere uitoefening ervan niet.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.
  2. De Partijen zullen altijd trachten elk geschil in der minne te regelen.
  3. Als dat onmogelijk is, wordt elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden uitsluitend beslecht door de rechtbank
  4. Als dat onmogelijk is, wordt elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden uitsluitend beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.
  5. De proceduretaal is het Nederlands.